Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.wesolerobaczki.com.pl

Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek Wesołe Robaczki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.wesolerobaczki.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Niektóre fotografie nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Zewnętrzna mapa dostarczana przez Mapy Google nie posiada dedykowanego trybu kontrastu.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Brak trybów alternatywnego kontrastu.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-09.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Lesińska, info@wesolerobaczki.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 664474880. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Nowoczesny, parterowy budynek spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa oraz jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Duże, przestronne sale dydaktyczne, bogato wyposażone zostały zaprojektowane i przemyślane w najmniejszym szczególe. Odpowiednia przestrzeń stwarza doskonałe warunki do nauki, swobodnej zabawy czy odpoczynku. Do sal dydaktycznych przylegają ergonomiczne łazienki dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Dla gości i rodziców dostępna jest łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak